این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

محل برگزاری همایش :  مازندران - بابل
برگزار کنندگان همایش : دانشگاه علوم و فنون مازندران
آدرس دبیرخانه : مازندران – بابل – خیابان شیخ طبرسی  - سرداران 12 – دانشگاه علوم و فنون مازندران
تلفن : 9-32191205-011
فکس :32190118-011
صندوق پستی : 734 /   4716685635