این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > Conference Topic
.: Conference Topic

محوراصلی: سیستمهای هوشمند

 موضوعات عمومی:

آناليزتصميم تحت شرايط عدم قطعيت

مکان یابی تسهیلات وسیستمهای حمل ونقل

مهندسی مالی واقتصادمهندسی

پیش بینی وآینده پژوهی

سیستمهای سلامت وفاكتورهای انسانی

نگهداری وقابليت اطمينان

مدلسازىرياضىومحاسبات نرم

بهینه سازی درلجستیک ومدلهای زنجیره تامین

مدیریت تولیدوموجودی

برنامه ریزی تولیدوزمانبندی

مدیریت وکنترل پروژه

مهندسی کیفیت/مدیریت کیفیت وبهره وری

اقتصادمقاومتی وپایدار

مدیریت ایمنیوریسک

طراحی،مدلسازی وشبیه سازی سیستم

 

موضوعات ویژه:

هوش مصنوعی وسیستمهای خبره

کاربردهای صنعتی مدیريت کلان داده ها

هوش مصنوعی وسیستمهای سازمانی

فرایندهای کسب وکارومعماری اطلاعات

هوش محاسباتی ابری

ساخت وتولیددرصنایع نسل چهارم

داده کاوی ونوآوری هوشمند

معماری سازمانی

سیستمهای فازی وکاربردها

مدلسازی ومدیریت سیستمهای هوشمند

کاربردفناوری اطلاعات درصنایع دانش مبنا

صنایع هوشمنددراقتصاددیجیتال

لجستیک وزنجیره تامین هوشمند