این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش :  5 -4 اسفند 1395  

Submission Deadline: 20 January 2017

Acceptance Notification: 29  January 2017

Registration Deadline: 3 February 2017

Camera Ready Submission: 3  February 2017