این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > رئیس شورای راهبردی کنفرانس: پروفسور میرمهدی سید اصفهانی
.: ساختار سازمانی همایش  >  رئیس شورای راهبردی کنفرانس: پروفسور میرمهدی سید اصفهانی

1. دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی
2. پروفسور ایرج مهدوی
3.دکتر رویا احمدی
4.دکتر مهدی فتح الله
5.مهندس سید علی رضا شعبائی
6.دکتر الیس مسیحی
7. دکتر کیا پارسا