این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر رویا احمدی
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر رویا احمدی

اعضای کمیته اجرائی

1. محسن ابوکاظم پور
2. سید جعفر مهدیزاده
3.محسن مجیدی
4. مهران محمدی
5. علی طاهری آهنگر
6.علی راس الحسینی
7. شه روز نصیریان
8. نوریه میرحسینی
9.رفیده حدیقی