این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| کارگاه های آموزشی > لیست کارگاههای آموزشی >
.: لیست کارگاههای آموزشی

کارگاه مهندسی ارزش - مقاله

1395/12/04
-
ظرفیت 100 نفر

ویژه کسانی که با مقاله در کنفرانس حضور دارند.بازگشت