| کارگاه های آموزشی > لیست کارگاههای آموزشی >
.: لیست کارگاههای آموزشی

کارگاه مهندسی ارزش - آزاد

1395/12/04
اساتید :
ظرفیت 100 نفر

هزینه این کارگاه 300000 تومان می باشد.بازگشت