• ...
هدف اصلی کنفرانس
هدف اصلی کنفرانس بر انتقال دانش تجربیات دانشگاهیان، اندیشمندان و صنعتگران در مباحث مهندسی صنایع به ویژه سیستم های هوشمند و کاربرد آن در سیستم های تولیدی و مدیریتی است.
1395/04/08 ادامه مطلب


  محورهای همایش
Main Topics

Artificial Intelligence and Expert Systems
Big Data Management with Industrial Applications
Business Intelligence and Enterprise Systems
Cloud Computing / Cloud Manufacturing
Computational Intelligence in Manufacturing and Production Systems
Data Mining and Knowledge Discovery
Expert Knowledge Based Modeling
Healthcare Smart Systems
Intelligent Decision Making Systems
Intelligent Disaster and Crisis Management
Intelligent Management of Government and Municipal Systems
Intelligent System Modeling for Sustainable Economy
Intelligent Transportation Planning
Internet of Things (IoT) and Network Management Systems
Knowledge-Based Industry with IT Applications
Smart Agriculture  in the Digital Economy
Smart Grid and Renewable Energy
Smart Innovation
Smart Logistics and Material Handling
Virtual Worlds of Production and Service Systems


General Topics

Applied Soft Computing
DEA in Manufacturing
Decision Analysis under Uncertainty
Facility Planning and Design
Financial Engineering
Forecasting and Future Study
Fuzzy Systems and Applications
Game Theory with Engineering Applications
Green Manufacturing
Healthcare Systems and Human Factors
Optimization Models and Algorithms
Production Planning and Scheduling
Project Management and Control
Quality and  Reliability Engineering
Resistive Economy
Revenue Management and Pricing
Safety,Security and Risk Management
Supply Chain Management and Logistics
System Dynamics Modeling
Systems Modeling and Simulation
Technology and Knowledge Management
 
  Affiliated journals

Affiliated journals to IIEC conference include

International Journal of Industrial Engineering & Production Research

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Journal of Industrial Engineering and Management Studies
Iranian Journal of Operations Research
Journal of IT Applications and Management (JITAM) (KCI listed)
Asia Journal of Information and Communication (KISDI publication)
Int’l J. of Operations and Quantitative Management (Scopus listed)

تاریخ های مهم
تاریخ برگزاری همایش :  5 -4 اسفند 1395  
دبیرخانه همایش
محل برگزاری همایش :  مازندران -  بابلسر - هتل بین المللی میزبان
برگزار کنندگان همایش : دانشگاه علوم و فنون مازندران
آدرس دبیرخانه : مازندران – بابل – خیابان شیخ طبرسی  - سرداران 12 – دانشگاه علوم و فنون مازندران
تلفن : 9-32191205-011
فکس :32190118-011
صندوق پستی : 734 /   4716685635


چهارشنبه 05 آبان ماه 1395

تا همایش ...

118
برگزار کنندگان
حامیان


پوستر همایش مهندسی صنایع